லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Saturday, March 26, 2005

bug fixing

அண்ணம் தண்ணி இல்லாமல்
ஆயிரம் நாள் bug fixing செய்தான்.

நாலு நால் முன்னாடி
' நாசமா பொ நி'ன்னு - sytem'அ ஒரு போடு.
நடு மண்டையில்
நச்சுன்னு போட்டான்.

RAM ஓரத்தில் ஒரு Bit ஒழுங்காகி
overall system'உம் ஓட அரம்பிச்சிடுச்சு.

1 Comments:

Blogger kirukan said...

is_photo_working(

if(!bala_photo)
print("Bala Photo not shown")
exit
)

3:14 PM  

Post a Comment

<< Home