லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Sunday, March 20, 2005

ஆன்சைட்டில்

Cell phone அடித்தவுடன்
அதை அலட்சியமக எடுத்து,
"ஓ

பக்க்ஷே

ஓ",ன்னு வைத்துவிட்டார் அந்த மனிதர்.
பூபதி பாலக்காட்டிலிருந்து.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home