லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Saturday, January 22, 2005

"இருப்பில் ஒண்றும் இல்லை"

"இருப்பில் ஒண்றும் இல்லை"
பின் ஏன் இருப்பானேன் ?
சருக்கு விடுவதை பார்த்துவிட்டு
சும்மா போய் விடுவதில்லையே;
நாம்மும் சருக்கித்தான் பார்க்கிறோம்.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home