லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Monday, December 27, 2004

அட்டகாசம் review

அட்டகாசம்

send it direclty to trash.

அவனவன் direction chance'குக்காக காத்திருக்க,
இப்படி settle ஆகிய இயக்குனர்கள் ஓப்புக்காக படமெடுப்பது வெறுப்பை தருகிறது.

அட்டகாசம், பரிகாசம்.

1 Comments:

Blogger Srinivasulu said...

I heard that its a hit for ajith after loong loong time ;)

7:38 PM  

Post a Comment

<< Home