லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Friday, March 04, 2005

ரௌத்ரம் பழக இவனுக்கு தேவை இல்லை.இவன் உபத்ரம், ரௌத்ரம் இல்லை.பின் என்னவாம் ?இழவுக்கு ஓப்பாரி உண்டு.வேறெத்துக்கும் உண்டா?இவனுக்கு உண்டு.Gateஇல் 99.98 % க்கு ஓப்பாரி.3 plate order செய்த,Biriyani taste சரி இல்லை என்று ஓப்பாரி.மயிரா போச்சு...சாதிவிட்டுடுச்சு.. நாசமா போச்சு...படுத்துகிச்சு..என்னடா??Microsoft Interviewmail him at srip@microsoft.com

1 Comments:

Blogger Sudhakar said...

an ode to ulu?

10:23 AM  

Post a Comment

<< Home