லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Monday, September 26, 2005

friends தொடர் பாருங்கள்.

friends தொடர் பாருங்கள்.
கடந்த 3 மாதங்களாகத்தான் நான் பார்த்து வருகிறேன்.
Z Cafe'யில் இரவு 9 மணிக்கு.
மிக நன்றாக இருக்கிறது.
நமது கலாச்சார்ப்படி சில ஆச்சாரஙள் நடந்தாலும்,
அவை தவிர்த்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கு இன்த தொடர்.
என்ன quality !!
சில தொடர்கள் இழுத்து கடித்து பல episode காண்கின்றன.
ஆனால் friends போல் சில மட்டுமே தரமுடன் பல நாள் நீடிக்கின்றன.
வரும் post'இல் friends தொடரின் தமிழாக்கம் காணலாம்.

8 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Friends is a classic sitcom which spanned for 10 seasons (yrs).

It gives more :) just to watch.

There are many episodes which wont suit our life style but still you can laugh at it.

Once you start to write about it, it will def. ruin the fun of FRIENDS.

It will invite lot of unwanted discussion in this kind of forum and you will eventually lose the charm in watching the reruns.

So just watch and enjoy. Dont write about it here.

3:26 PM  
Blogger Srinivasulu said...

I got all the 10 seasons dvds :).. there are days when I used to watch continuously for 8 hours.

8:50 PM  
Blogger S m i t h a said...

hey i think its a good idea to write abt Friends. but dont translate it or something... u can do reviews and ppl can discuss abt it. that would be more fun.
me too a crazy fan of Friends. Monica is *hot*!!

11:58 PM  
Blogger boopa said...

iam not going to make it controversial..
summa some interesting snapshots..

mathi,
yeah babay

1:08 AM  
Blogger boopa said...

sorry that
"yeah baby"..

1:09 AM  
Blogger smaraa said...

epdi nee irukka??? (how r u doing??)
i guess u shd be doing the translation if u wanna do it... this is ur blog :)...by the way, u can also c friends on star world @ 11 pm

10:53 PM  
Blogger boopa said...

balu...
its really challenging to bring the spark of humour in script..
and iam planning to associate a snapshots with my real life incident..
this is what u shud look for..

2:49 AM  
Blogger boopa said...

i didnt notice this..
"idhu un blog"..
dai paavi..
ennada escape aagura
peru vacchu,
patthu blog panitu
ipdi escape aagura..
nayavanjagaa
moosakkaaraaaaaaaa
sandaaaalaaaa

2:51 AM  

Post a Comment

<< Home