லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Sunday, April 10, 2005

ராம்

பார்க்க வேண்டிய படம்.
கதை கேட்காம பாருங்க.
கதையை யூகிக்காம பாருங்க.
அருமையான படம்.

2 Comments:

Blogger Narain said...

நான் வழிமொழிகிறேன். ;)

5:01 AM  
Blogger Wordsworthpoet said...

கதை கேட்காம, யூகிக்காம, பார்க்க வேண்டிய அருமையான படம் ராம் என்று boopa சொன்னதை வழிமொழிந்த Narain comment-க்கு... ஆ.மா.ம் ;-)

6:10 AM  

Post a Comment

<< Home