லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Monday, April 18, 2005

ப்லாகவதர்

ப்லாகவதர் நான்.
கலியுகத்தில்
காலம் கழிக்க
கண்டதையும் கிறுக்குவேன்.
ப்லாகவதர் நான்.

1 Comments:

Blogger Madhu said...

ப்லாகவதர்..?? LOL!!

2:03 AM  

Post a Comment

<< Home