லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Tuesday, April 19, 2005

போதும்

இசை துணை போதும்.
ஒரு walkman,
ஒரு headphone.
போதும்.

2 Comments:

Blogger Ponniyinselvan said...

walkman-ukku bathil iPod irunthaa nallaa irukkume!

2:43 PM  
Anonymous boopa said...

ipodA..apdinaa?????????
u comment maranju maranju varudhu..

2:29 AM  

Post a Comment

<< Home