லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Thursday, December 29, 2005

pune payana highlights

punch dialogues..

1)jaga jagaa maga magaa
(courtesy: lollu sabha)
2)machi, pune azhaga irukkuda..
(courtesy: punch bala)
3)rascals...
(courtesy: vadivel)

punch expressions..
:-% (mudalvan raghuvaran expression)

highly mimiked voice..
manohar(from lollu sabhaa)

promising young cricketers..
RV, bala

8 Comments:

Blogger Sudhakar said...

LOL. Can't forget this pune trip :-%

9:17 PM  
Blogger smaraa said...

think shd plan trip like this one more time..
hw abt a all india trip smtime?? 2 high??
boopa..u forgot the restaurant gilma saamiyar...
Manohar style: neenga promising cricketer-nu solreengale naanga promise ethuvum pannaliye...

9:55 PM  
Blogger Jap said...

Hahaha...

Naduvar avargalae...

Arvee and Bala proMISSing young cricketrsna...(*forward hand roll* -> -@)
Nanga yellama proMistering young cricketrsaaa???(*backward hand roll* -> @-)

Bals -> Gilma saamiyar expression -> \*-*/ (Now onwards for all double entendre...

Jaga jaga maga maga...

10:15 PM  
Blogger boopa said...

mach.. how can i forget the saamiyaar..
i dont know his name..
aduke vituten..

10:15 PM  
Blogger boopa said...

i guesss moosh remembers the saamiyaar's name..

10:44 PM  
Blogger Ramses said...

:))...but me lost..when taken the things in said in context of the trip

5:58 AM  
Blogger boopa said...

as moosh said..
cant forget the trip..

rams.. purinjidhaa ?

planning to post a sequel to the post..

7:53 AM  
Blogger S m i t h a said...

"rrrrascalssss"...
the saamiyar's name is Swami Samarth, i guess... jaga jaga maga maga

11:12 PM  

Post a Comment

<< Home