லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Sunday, December 18, 2005

புதுபேட்டை வரிகள்

எத்தனை கோடி கண்ணீர் மண் மீது விழுந்திருக்கும்

அத்தனை கண்ட பின்னும் பூமி இங்கு பூ பூக்கும்

7 Comments:

Blogger smaraa said...

dei boopa..itha yaaru ezuthina??

8:50 AM  
Blogger boopa said...

naan illada..
casette vaangi paaru..

9:07 AM  
Blogger rajkumar said...

Naa. Muthukumar

8:19 PM  
Blogger Jap said...

Kalakura boopa!!

10:26 PM  
Blogger boopa said...

jappy..its not me..

12:51 AM  
Blogger boopa said...

rajkumar,
thagavalukku nanri..

12:52 AM  
Blogger Jap said...

yaethavathu blog pannuda baadu!

1:25 AM  

Post a Comment

<< Home